Přehled novinek a změn v aplikaci Marushka

Nápověda k aplikaci

 

Změny v aplikaci

19.05.2017

Instalována nová verze aplikace 4.1.0.35.

15.03.2016

Publikovány rastrové výkresy Územního plánu obce Karviná - právní stav po změně č. 14, účinnost k 04.12.2015. Související obecně závazná vyhláška, legendy a další informace jsou dostupné přes tlačítko Info vrstvy před názvem příslušné mapové vrstvy v panelu Vrstvy.

17.03.2015

Publikovány aktualizované rastrové výkresy Územního plánu obce Karviná (B1-komplexní urbanistický návrh, B2-zónace, B3-doprava) - změna č.10, právní stav k 28.11.2013. Související obecně závazná vyhláška, legendy a další informace jsou dostupné přes tlačítko Info vrstvy před názvem příslušné mapové vrstvy v panelu Vrstvy.

26.06.2014

Instalována nová verze aplikace 3.1.0.0, přehled vybraných změn v aplikaci:

- kótovanou kresbu vytvářenou při funkci měření délek a ploch je možné vytisknout

- vylepšení vyhledávání adres a geografických názvů pro území ČR pomocí Google Place Search API  - týka se pouze instance Mapového portálu SMK na adrese http://geostore.karvina.cz. Při zadávání hledané adresy nebo názvu v poli "Vyhledání adresy" se automaticky nabízejí nalezené údaje. Mimo území ČR nelze provádět vyhledávání.

07.01.2014

Instalována nová verze aplikace 3.0.16.0.

Publikovány rastrové výkresy Územní studie Karviná-Mizerov 2013 - mapové vrstvy Doprava a inž.sítě, Urbanistický návrh (zpracovatel Ateliér V+V Ostrava, Ing. Arch. Milena Vitoulová). Legenda je dostupná přes tlačítko Info vrstvy před názvem příslušné mapové vrstvy v panelu Vrstvy.

05.08.2013

Instalována nová verze aplikace 3.0.13.5, přehled změn:

- oprava nefunkčního tisku v kroku č.1 tiskového průvodce

16.06.2013

Instalována nová verze aplikace 3.0.13.0, přehled změn:

- oprava chyby nefunkčního tisku graf. poznámek do PDF

- změna publikace vrstev Google Maps

- úprava funkce pro výběr prvků

26.04.2013

Instalována nová verze aplikace 3.0.11.0, přehled změn:

- úprava dialogu při tisku, výběr výstupního formátu PNG/PDF se zadává až v okně Náhledu (tisk krok 2), doplnění možnosti vložení nadpisu do PDF

- kreslení grafických poznámek (záložka Kreslit) - doplnění možnosti vložení vlastní barvy v hexadecimálním kódu (např. černá = #000000)

- zlepšení podpory načítání Google Maps

18.02.2013 - obnoven provoz Územně analytických podkladů, data ÚAP byla převedena do datového modelu 3.0

14.01.2013 - z důvodu přechodu na nový datový model dočasně nejsou přístupná data Územně analytických podkladů ORP Karviná.

19.12.2012 - instalována nová verze 3.0.3.0, přehled změn v aplikaci:

- doplněna plná podpora podkladů Google Maps (satelitní, hybridní, mapa, terén, StreetView, Vyhledávání adres) - zkušební provoz na http:\geostore.karvina.cz

- doplněna možnost zadávat víceřádkový nadpis při tisku mapy

- vycentrování aplikace na střed stránky při omezení velikosti mapy

- omezení posunu vnitřních oken aplikace „za roh“

11.06.2012 - doplněn lokalizační dotaz pro Územní plán obce Karviná - Zobraz výkres B2 (zónace) podle parcely (záložka Hledej). Dotaz provede lokalizaci hledané parcely do středu mapového okna a zobrazení výkresu B2.

30.05.2012 - publikována mapová vrstva Přehled územních studií (grafické vymezení zájmových území zpracovaných studií) - viz skupina vrstev "Územní studie". Jedná se o platné územní studie na území města Karviné. K mapový prvkům jsou připojeny základní informace o studii (název, zájmové území, zpracovatel, datum zpracování) včetně hyperlinkového odkazu na PDF výkresy studií umístěných na webových stránkách města Karviné. Pro rychlé vyhledání a zobrazení grafického rozsahu studie je možné využít lokalizační dotaz "Najdi územní studii podle názvu" v záložce Hledat. Současně byl doplněn prostorový dotaz "Územní studie na parcele" k mapové vrstvě "Hranice a vnitřní kresba parcel", který umožňuje vyhledat dostupné územní studie na parcele katastru nemovitostí.

25.05.2012 - ukončení provozu aplikace GSHTML na Mapovém portálu SMK, veškeré mapové služby bude zajišťovat aplikace Marushka.

10.05.2012 - ukončení platnosti Cenové mapy stavebních pozemků města Karviné č.10 (2011) podle obecně závazné vyhlášky č.6/2012

30.04.2012

Instalována nová verze aplikace 2.2.0.35, přehled změn:

- úprava nástroje pro tvorbu grafických poznámek (záložka Kreslit)

- doplněna možnost tisku grafických poznámek do PNG a PDF

17.01.2012

Instalována nová verze aplikace 2.2.0.25, přehled změn:

- úprava zadávání souřadnic lokalizačního dotazu "Lokalizuj polohu podle souřadnic GPS" - souřadnice WGS-84 (zeměp. šířka φ, délka λ) se mohou zadávat v jediném poli jak v desetinném, tak i v úhlovém formátu (např. 49.857192947,18.573419763 nebo 49°52'18.01"N, 18°29'13.40"E)

- nová funkce pro měření délky kolmice - viz tlačítko pro měření v mapě

- doplněna podpora režimu přesného nájezdu (snapování) k lomovým bodům prvků dané mapové vrstvy pro funkci měření

- doplněna podpora hromadného výběru mapových prvků pro danou mapovou vrstvu (výběr podle zadaného polygonu, výběr jednotlivých prvků) - viz tlačítko "externí aplikace"

- implementována podpora standardu OGC WFS 2 (Web Feature Service) - služba sdílení vektorových geodat v Internetu

29.12.2011

Publikována Cenová mapa stavebních pozemků města Karviné č.10 (2011) - viz skupina vrstev Cenové mapy. Podrobnější informace k cenové mapě jsou dostupné po kliknutí na info ikonu dané cenové plochy, která se zobrazuje u popisku ceny.

01.12.2011

Publikována mapová vrstva Kamerové body Městského kamerového dohlížecího systému (provozovatel Městská Policie Karviná).

12.10.2011

Publikována Ortofotomapa ČR z let 2008-2010 (WMS služba ČÚZK pod označením "WMS - Ortofoto - veřejná") - viz skupina Ortofotomapy. Data ortofotomapy byly publikovány na základě uvolnění veřejných WMS služeb ČÚZK pro použití ve všech aplikacích s WMS klientem ze dne 1.7.2011.

09.08.2011

Uvolněn nový nástroj pro kreslení grafických poznámek - záložka Kreslit. Nástroj umožňuje do mapy zakreslit grafické prvky typu linie, plocha a text, přidávat nové vrcholy prvků a posunovat prvky v mapě, pro každý takto vytvořený grafický prvek je možné nastavit barvu, průhlednost a tloušťku linie. Grafické poznámky se neukládají do databáze, uživatel je může kdykoliv smazat a při ukončení aplikace dojde k jejich automatickému vymazání. Grafické poznámky je možné vytisknout, uložit do PDF nebo PNG souboru.

Doplněn lokalizační dotaz "Lokalizuj polohu podle souřadnic GPS" - lokalizuje polohu v mapě podle zadaných zeměpisných souřadnic WGS-84 (zeměpisná šířka φ [°], délka λ [°])  v desetinném formátu (např. 49.857192947, 18.573419763).

Změna uspořádání lokalizačních dotazů do tematických skupin dotazů (Adresy, Parcely, Lokalizace polohy, Územně analytické podklady,...) v záložce Hledat.

17.06.2011

Instalována nová verze aplikace 2.2.0.12, přehled změn:

- doplněn lokalizační dotaz "Lokalizuj polohu podle souřadnic GPS" - lokalizuje polohu v mapě podle zadaných zeměpisných souřadnic WGS-84 (zeměpisná šířka φ, délka λ) v desetinném formátu (např. 49.857192947, 18.573419763)

- úprava funkce GPS pro odečet souřadnic WGS-84 v desetinném formátu

03.05.2011

Publikovány mapové podklady Územních studií Karviná-Hranice a Karviná-Mizerov (výkresy "Doprava a inž.sítě" a "Urbanistický návrh"). Mapové vrstvy ÚS jsou zpracovány jako rastrový podklad, tzn. že k nim nejsou dostupné žádné info dotazy. Legenda a příslušné regulativy v PDF jsou dostupné přes ikonu info vrstvy u názvů jednotlivých mapových vrstev ve skupině Územní studie v panelu Vrstvy.

09.03.2011

Publikovány údaje všech verzí Cenové mapy stavebních pozemků města Karviné č.1 (2002) - č.9 (2010) - viz skupina Cenové mapy. Do mapového okna je možné zapnout pouze jednu verzi cenové mapy.

25.02.2011

Instalována nová verze aplikace 2.2.0.4, přehled změn:

- opravena funkce dotazu "Dotčené parcely prvkem ÚAP" ke všem mapovým vrstvám skupiny Územně analytické podklady. Dotaz generuje seznam dotčených parcel, které se prostorově překrývají s vybraným prvkem ÚAP, funguje pouze pro plošné a liniové prvky ÚAP. Dotaz je dostupný po kliknutí na info tlačítko "ÚAP" zobrazené v mapě nad prvky ÚAP

- doplněno uživatelské nastavení okrajů pro tisk - viz 2. krok tisku (záložka Tisk), nastavení tisku se v 2. kroku aktivuje tlačítkem .

- barevné zvýraznění rámečku při použití funkce Výběr obdélníkem - přiblížení do obdélníkem zadaného výřezu mapy

24.01.2011

Byl publikován Územní plán zóny Karviná-Fryštát, Darkov, území městské památkové zóny a jejího ochranného pásma (právní stav po schválené změně č.3 s účinností od 4.10.2010), výkresy C3 - C8.

17.01.2011

Instalována nová verze aplikace 2.1.0.13, přehled změn:

- opravena funkce dotazu "Jevy ÚAP na parcele" (vygenerují se všechny jevy ÚAP, které graficky překrývají vybranou parcelu), výsledek dotazu se zobrazuje v samostatném okně

- opraveno zarovnávání textu ikon info dotazů

- doplněno tlačítko pro přímé zobrazení informací o parcele z internetové služby "Nahlížení do katastru nemovitostí" (uživatel klikne do jakéhokoliv místa v mapě na území celé ČR bez nutnosti zobrazení katastrální mapy a poté se zobrazí informace o parcele - službu poskytuje ČÚZK). Funkce se ukončuje opětovným kliknutím na toto tlačítko.

- doplněno tlačítko pro vyvolání nápovědy

- souřadnice XY systému S-JTSK se zobrazují v metrech

- změna způsobu lokalizace mapových objektů (změna zobrazení a barevného zvýraznění hledaného objektu) např. u lokalizace "Najdi parcelu podle čísla, podle vlastníka" a další

05.01.2011

Byl publikován Územní plán obce Karviná - právní stav po schválené změně č.9 (výkresy B1-B6). K mapovým vrstvám ÚP nejsou dostupné žádné info dotazy z důvodu, že se jedná o rastrový mapový podklad. Legenda a znění obecně závazné vyhlášky jsou dostupné přes ikonu info vrstvy u názvů jednotlivých mapových vrstev ve skupině ÚP obce Karviná v panelu Vrstvy.

03.01.2011

Z důvodu ukončení platnosti byly odstraněny mapové vrstvy Územních plánů zóny Karviná-Hranice a zóny Karviná-Mizerov.

23.12.2010

Doplněn lokalizační dotaz "Lokalizuj polohu podle souřadnic" (záložka Hledat). Zadávají se X,Y souřadnice S-JTSK v celých metrech a v záporných hodnotách (např. X: -450000, Y: -1100000). Lokalizovaná poloha se zobrazí uprostřed mapového okna. Při lokalizaci polohy mimo území ORP Karviná je nutné zapnout některou vrstvu ze skupiny "Podkladové mapy ČR" (např. Přehledová mapa ČR).

10.12.2010

Instalována nová verze aplikace 2.1.0.8, přehled změn:

- v nastavení aplikace (Menu-Nastavení) doplněna možnost uložení poslední pozice mapového okna a její načtení při novém spuštění aplikace (Načíst poslední pozici při startu)

- doplněn odečet souřadnic v systému S-JTSK a možnost uložení URL adresy aktuálního mapového okna pro externí použití (ikona GPS)

- do ovládacího panelu Nástroje doplněno tlačítko pro výběr a přiblížení do obdélníkem zadaného výřezu

- klávesa Esc umožňuje přerušit průběh načítání mapového okna nebo průběh zpracování dané operace

- v levém dolním roku doplněn odkaz Marushka® pro zobrazení technických informací o technologii Marushka

- optimalizace výkonu aplikace a zobrazení nabídky informačních dotazů u info ikon.

 


Upozornění pro uživatele!

 

Funkce pro zjištění informací o parcelách a vlastnících z internetové služby "Nahlížení do katastru nemovitostí" funguje správně pouze v případě, pokud je zadáno místo co nejblíže k zobrazenému číslu parcely katastrální mapy. Rozhodujícím parametrem této funkce je souřadnicová vzdálenost od čísla parcely a ne celková plocha parcely v mapě. Ve větší vzdálenosti od daného čísla parcely může tato funkce zobrazovat údaje o jiných parcelách (sousedních) než požaduje uživatel.


Přehled dostupných lokalizačních dotazů:


Nápověda k ovládání aplikace Marushka

Ovládání mapového okna

Přiblížení

 

Mapu přiblížíte dvojklikem levého tlačítka, kolečkem myši nebo stiskem "+" na klávesnici.

Oddálení

 

Oddálení v mapě provedete jednoduchým stiskem pravého tlačítka, kolečkem myši nebo "-" na klávesnici.

 

Přiblížení s Ctrl

 

Stiskem klávesy "Ctrl", levého tlačítka a zároveň tažením myši vytvoříte oranžový rámeček vymezující oblast, kterou chcete zobrazit.

Posun

 

Posun mapy je možný stiskem levého tlačítka a pohybem myši nebo podržením klávesy "Alt" a pohybem kolečka myši případně kurzorovými klávesami.

 

Posuvník měřítka

 

Pro změnu měřítka můžete využívat grafický posuvník měřítka v levé horní části mapového okna, který obsahuje přednastavené pozice pro různá měřítka mapového okna, která odpovídají definici měřítek v okně Přehledová mapa (viz dále). Jednotlivé pozice na posuvníku odpovídají standardním měřítkům (např.1:1000, 1:5000, 1:10 000, 1:100 000,...). Rozsah měřítek posuvníku je omezen nastavením publikačního projektu.

 

 

 

 

Přehledová mapa

Přehledka

 

Na přehledové mapě můžete provádět stejné operace jako v hlavním mapovém okně. Oranžový rámeček znázorňuje územní rozsah hlavního mapového okna. Kliknutím na ikonku  rozbalíte nabídku pro změnu měřítka zobrazení mapového okna. Můžete použít nadefinovaná měřítka nebo si zadat vlastní měřítko zobrazení mapy (volba "Jiné...). Mapové okno zobrazuje mapy v rozsahu měřítek od 1:1 - 1:1 500 000. Ve spodní části přehledové mapy se zobrazují XY souřadnice S-JTSK (v m) a zeměpisné souřadnice GPS (zeměp. šířka a délka).

 

 

 

Mapové vrstvy

 

V panelu "Vrstvy" se zobrazuje seznam dostupných mapových vrstev. Kliknutím na šedé záhlaví názvu vrstvy nebo ikonku plus rozbalíte požadovanou skupinu mapových vrstev a zatrhněte zobrazení požadované vrstvy. Mapové okno překreslíte tlačítkem , které se objeví v horní části okna nebo v  panelu "Nástroje". Vybrané mapové vrstvy se automaticky zapínají hned při spuštění aplikace jako výchozí (např. Mapa okresu Karviná).

Názvy vrstev, které jsou v šedé barvy nejsou v aktuálním měřítku dostupné. Najetím kurzoru na název mapové vrstvy se objeví údaj o měřítkové dostupnosti (např. 0 - 10 000).

Pro zobrazení celého území ČR v malém měřítku (1:300 000 a vyšším) můžete využít mapovou vrstvu Přehledová mapa ČR (skupina Podkladové mapy ČR).

 

Ikona info vrstvy zobrazená před názvem dané mapové vrstvy označuje, že k této vrstvě jsou připojeny další informace (původ dat, zpracovatel, odkaz na předpis, číslo verze, připojené dokumenty - legendy, textové zprávy, www odkazy,...). Po kliknutí na tuto ikonu se zobrazí informační okno v záložce Informace (viz skupina mapových vrstev Územní plány)

Pokud je pro danou mapovou vrstvu nadefinován informační dotaz pro zobrazení popisných informací o objektech mapové vrstvy, pak se u takové vrstvy zobrazuje ikonka . Informační dotazy jsou dostupné jen do určitého měřítka mapy, měřítkový rozsah informačního dotazu pro danou vrstvu lze zjistit najetím kurzoru na ikonku .

Informační dotazy

Vyberete-li informační dotaz u dané mapové vrstvy zatržením ikonky a překreslíte mapové okno, v mapě budou zobrazeny tlačítka informačních dotazů tzv. info tlačítka nebo příslušné názvy info dotazů (např. Parcela, Budova, ÚAP, Jevy na parcele, Komunikace, Chodník, Parkoviště,...). Info tlačítka se zobrazují pouze do určitého měřítka (např. 0 - 1000) podle definice příslušné mapové vrstvy. Po kliknutí na tlačítko  nebo na název info dotazu se zobrazí dostupné menu dotazů a výběrem položky zobrazíte hledané popisné informace v záložce 'Informace'. Tlačítkem "Tisk" v záložce "Informace" můžete popisné informace ihned vytisknout. V menším měřítku mohou být info tlačítka nahrazeny tlačítkem , která seskupuje dostupné info dotazy, pokud se v daném místě nachází více mapových objektů, po větším přiblížení je toto tlačítko nahrazeno standardním info tlačítkem.

 

Zobrazení hledané informace v záložce "Informace".

Lokalizace-krok2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalším způsobem, jak zjistit informace z mapy, je použití tlačítka . Klikněte na toto tlačítko (tlačítko se zvýrazní do oranžové barvy) a vyberte požadovaný mapový objekt (plochu, linii, text, značku), ke kterému je dostupný daný info dotaz. Vybraný objekt se vysvítí do bílé výběrové barvy a zobrazí se u něho ikonka informačního dotazu . Pokud k dané mapové vrstvě neexistuje příslušný info dotaz, tak není možné nějaké informace o tomto objektu zjistit. Vybraný objekt se vysvítí do bílé výběrové barvy a zobrazí se u něho tlačítko informačního dotazu . Po kliknutí na tlačítko se zobrazí dostupné menu dotazů a výběrem položky zobrazíte hledané popisné informace v záložce 'Informace'. Při výběru mapového objektu typu plocha musíte kliknout levým tlačítkem myši do místa hranice (obvodu) dané plochy, pokud tato hranice plochy sousedí s jinou plochou, pravým tlačítkem se můžete překlikávat mezi sousedícími plochami.

Ovládací nástroje

Nástroje
Panel "Nástroje" je určen k ovládání mapového okna. Panel se dá kdykoliv vyvolat z Menu aplikace (Nástroje k ovládání mapy).

 

 

Přiblížení - Zoomování dolů - zvětšování mapy

 - zoomování nahoru - zmenšování mapy

 - pohyb historií Vzad - nepoužívejte tlačítko Zpět v prohlížeči

 - pohyb historií Vpřed - nepoužívejte tlačítko Vpřed v prohlížeči

 - přiblížení do obdélníkem zadaného výřezu

 - výchozí pohled - zobrazení celého území

 - překreslení mapového okna

Vyhledání objektu v mapě

Lokalizace-možnost2

 
Pokud chcete vyhledávat nějaký objekt v mapě, vyberte v záložce "Hledat" typ lokalizačního dotazu (najdi parcelu podle čísla, najdi budovu podle adresy,...).

Zadejte požadované údaje, po zadání prvních znaků textu můžete využít na pomocné tlačítko pro přesné vyhledání a upřesnění správného údaje z databáze získej.

Po vyplnění všech údajů potvrďte hledání tlačítkem najít.

V mapě se automaticky zobrazí výsledek hledání, lokalizovaný objekt je barevně zvýrazněn. Pokud je výsledků hledání více, zobrazí se v mapě vždy první výsledek. Další výsledky hledání si můžete v mapě zobrazit kliknutím na tlačítko zobrazit v mapě.

V mapě se automaticky zobrazí výsledek hledání ve středu mapového okna, lokalizovaný objekt je barevně zvýrazněn a současně se u něho zobrazuje info tlačítko (zobrazuje se pouze, pokud k takové mapové vrstvě existuje příslušný info dotaz). Pokud je výsledků hledání více, zobrazí se v mapě vždy první výsledek. Další výsledky hledání si můžete v mapě zobrazit kliknutím na tlačítko zobrazit v mapě.

Výsledek lokalizace se dá zrušit tlačítkem , tlačítko se zobrazuje v levé horní  části mapového okna.

Měření v mapě - měření vzdálenosti a ploch

Tlačítkem se provádí měření vzdáleností a ploch v mapě.

Vyberte položku z nabídky měření a po aktivaci funkce měření klikejte levým tlačítkem v mapě - dílčí vzdálenosti mezi měřenými body se zobrazují přímo v mapě, celková délka nebo plocha je zobrazena v okně "Měření" (v m nebo km). Pro ukončení funkce měření zavřete okno Měření.


 

 

 

 

 

Informace o mapovém objektu

Tlačítkem se provádí obecné dotazování na informace připojené k mapovým objektům. Klikněte na toto tlačítko (tlačítko se zvýrazní do oranžové barvy) a vyberte požadovaný mapový objekt (plochu, linii, text, značku), ke kterému je dostupný daný info dotaz. Pokud k danému mapovému objektu neexistuje příslušný info dotaz, tak není možné nějaké informace o tomto objektu zjistit. Vybraný objekt se vysvítí do bílé výběrové barvy a zobrazí se u něho tlačítko informačního dotazu . Po kliknutí na tlačítko se zobrazí dostupné menu dotazů a výběrem položky zobrazíte hledané popisné informace v záložce 'Informace'. Při výběru mapového objektu typu plocha musíte kliknout levým tlačítkem myši do místa hranice (obvodu) dané plochy, pokud tato hranice plochy sousedí s jinou plochou, pravým tlačítkem se můžete překlikávat mezi sousedícími plochami.

Odečet GPS souřadnic

Tlačítkem se aktivuje odečítání zeměpisných souřadnic v souřadnicovém systému WGS-84 (pro systémy GPS) nebo geodetických souřadnic X,Y v systému S-JTSK (v m). Klikněte do mapy a v samostatném okně "Souřadnice S-JTSK a WGS-84" se Vám zobrazí souřadnice daného místa. Tyto souřadnice můžete kopírováním přenést do externí aplikace. V položce URL se zobrazuje URL definice aktuálně zobrazeného mapového výřezu tzv. mapové kompozice (zapnuté vrstvy, územní rozsah, aktuální měřítko), tato definice se dá kopírováním vložit ve webovém prohlížeči do panelu Adresa a opětovně spustit jako samostatnou mapovou kompozici Marushky.

Informace z katastru nemovitostí

Tlačítkem se aktivuje funkce pro zjištění informací z katastru nemovitostí pro zadané místo v mapě (internetová služba Nahlížení do KN). Po aktivaci funkce klikněte na požadované místo do mapy (nejlépe kliknout co nejblíže k zobrazenému číslu parcely katastrální mapy, jinak dotaz může zobrazit nesprávné informace) a v samostatné okně se zobrazí základní informace o parcele a vlastníkovi ze služby Nahlížení do KN (službu poskytuje ČÚZK). Funkce funguje správně pouze v případě, pokud je zadáno místo co nejblíže k zobrazenému číslu parcely katastrální mapy. Rozhodujícím parametrem této funkce je souřadnicová vzdálenost od čísla parcely a ne celková plocha parcely v mapě. Ve větší vzdálenosti od daného čísla parcely může tato funkce zobrazovat údaje o jiných parcelách (sousedních) než požaduje uživatel.

Uživatelská nápověda

Tlačítko slouží pro vyvolání okna nápovědy a přehledu změn a novinek v aplikaci.

Výběr polygonem

Tlačítkem tlačítko Vyhledat se provádí výběr mapových objektů pomocí polygonu pro odeslání do jiné externí aplikace. Levým tlačítkem myši zadejte v mapě polygon a klikněte na tlačítko "Odeslat". Mapové objekty vybrané polygonem budou odeslány do externí aplikace pro další zpracování.

 

Legenda

Legenda k mapě se zobrazuje automaticky v závislosti na zapnutých mapových vrstvách a měřítku v záložce 'Legenda'. Tuto legendu je možné vytisknout v záložce "Tisk".

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu aplikace

Tlačítkem vyvoláte menu pro nastavení aplikace.

 

Nápověda k aplikaci - zobrazí nápovědu k aplikaci Marushka

 

Nastavení - uživatelské nastavení aplikace (zobrazování souřadnic, zobrazování překročení počtu info prvků, zobrazení záložek nad mapou, animace mapy, automatická lokalizace, obnovení mapy při změně velikosti okna, načtení poslední pozice mapy při startu)

O programu - verze aplikace, výrobce

Zrušit akci - přerušení poslední akce (překreslování mapové okna, průběh zpracování). Zrušit akci je možné i použitím klávesy Esc.

Zobraz okna - zobrazení oken

Minimalizovat okna - minimalizuje pravý panel

Nástroje k ovládání mapy - zobrazí nástroje pro ovládání mapy

Chybový panel - zobrazí panel s chybovým hlášením

 

Odhlásit - odhlášení / restart aplikace

 

 

 

 

Tisk

Tisk se provádí pomocí dialogového okna v pravém panelu v záložce "Tisk".

 

V prvním kroku dialogu je nutné zadat tyto parametry:

Velikost mapy (formát papíru)

Měřítko pro tisk mapy

Tisk legendy v mapě

Tisk nadpisu mapy

Tisk měřítka v mapě

Orientace papíru (výška/šířka)

Typ tiskového výstup - grafický formát (PNG,PDF)

Použít styl výplně (pouze pro formát PDF)

 

Po zadání vstupních parametru klikněte na tlačítko "Další".

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě volby typu výstupu do formátu PNG se zobrazí krok č.2, v případě volby do PDF formátu se ihned zobrazí náhled PDF souboru, který je možné vytisknou nebo uložit do souboru.

Pro PNG formát není dostupný parametr Použít styl výplně. Pro PDF formát nejsou dostupné parametry Nadpis a Měřítko.

 

Krok č.2 pro tisk PNG formátu.

V tomto dialogovém okně postupujte podle instrukcí - můžete dodatečně posunovat mapou do požadované polohy a nastavovat okraje, pro správné nastavení tisku vynulujte velikost okrajů v nastavení tisku webového prohlížeče a zvolte správnou orientaci papíru výška/šířka.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlačítkem "Tisk" vytiskněte výslednou mapovou kompozici, tlačítkem "Ulož" ji uložíte do PNG souboru (mimo nadpis, legendu, měřítko), tlačítkem se vyvolá dialog nastavení okrajů.

 

Kreslení v mapě

V záložce "Kreslit" je umístěn nástroj na kreslení grafických poznámek do mapy - Poznámky. Nástroj umožňuje do mapy zakreslit grafické prvky typu linie, plocha a text, přidávat nové vrcholy prvků a posunovat prvky v mapě, pro každý takto vytvořený grafický prvek je možné nastavit barvu, průhlednost a tloušťku linie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafické poznámky se neukládají do databáze, uživatel je může kdykoliv smazat a při ukončení aplikace dojde k jejich automatickému smazání. Grafické poznámky je možné vytisknout, uložit do PDF nebo PNG souboru.


Výklad použitých zkratek v aplikaci

ČÚZK - Český úřad zeměměřičský a katastrální

GPS - globální polohový systém

RETM - rastrový ekvivalent topografických map - rastrové vojenské topografické mapy pro měřítka 1:25 000 - 1:200 000

RZM - rastrová základní mapa

S-JTSK - souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální

WGS-84 - světový geodetický systém (world geodetic system) využívající zeměpisné souřadnice (zeměpisná délka, šířka a výška). Souřadnice se udávají ve stupních, minutách a vteřinách (s jednotkami v desetinném tvaru).

WMS - webová mapová služba (web mapping service) - umožňuje zobrazovat GIS data a mapy z cizích mapových serverů v podobě rastrových map (např. Katastrální mapa České republiky). Takové mapové vrstvy jsou označeny zkratkou WMS a názvem poskytovatele. WMS vrstvy mají vždy svým poskytovatelem nastavený měřítkový rozsah, tzn. že rastrová mapa se zobrazuje pouze v určitém rozsahu měřítek (např. 1:200 000 - 1:500). Mimo měřítkový rozsah se mapa nezobrazí. Vzhledem k tomu, že WMS vrstvy se zobrazují jako rastrový obraz mapy, není možné použít funkci informace o objektu mapy.